Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van de BEAUON.com website. Lees ze zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst. Door deze website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Lees ook ons ​​privacybeleid met betrekking tot de door u verstrekte persoonlijke informatie.

1. TE BEPALEN ALGEMENE VOORWAARDEN - Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen de definitieve en volledige overeenkomst tussen de partijen en geen algemene voorwaarden die op enigerlei wijze wijzigen of het wijzigen van de hierin vermelde bepalingen is bindend voor Ons Bedrijf, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend en goedgekeurd door een functionaris of een andere bevoegde persoon bij Ons Bedrijf. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden zal worden gewijzigd door de verzending van goederen door ons bedrijf na ontvangst van de inkooporder van de koper, het verzendverzoek of soortgelijke formulieren die gedrukte algemene voorwaarden bevatten die een aanvulling zijn op of in strijd zijn met de voorwaarden hierin. Als een voorwaarde, clausule of bepaling ongeldig wordt verklaard door een rechtbank met een bevoegde jurisdictie, zal een dergelijke verklaring of bewaring geen invloed hebben op de geldigheid van enige andere hierin opgenomen voorwaarde, clausule of bepaling.

2. AANVAARDING VAN BESTELLINGEN - Alle bestellingen zijn onderworpen aan schriftelijke prijsverificatie door bevoegd personeel van ons bedrijf, tenzij schriftelijk is aangegeven dat ze voor een bepaalde periode vaststaan. Verzending van goederen zonder schriftelijke prijsverificatie houdt geen aanvaarding van de prijs in de bestelling in.

3. VERVANGING - Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, een alternatief product van dezelfde soort, kwaliteit en functie te vervangen. Indien de Koper geen vervanging accepteert, dient de Koper uitdrukkelijk te verklaren dat vervanging niet is toegestaan ​​wanneer de koper een offerte aanvraagt, indien een dergelijk verzoek om offerte is gedaan, of, indien geen aanvraag is gedaan, bij het plaatsen van een bestelling bij de Ons bedrijf.

4. PRIJS - De opgegeven prijzen, inclusief eventuele transportkosten, zijn 10 dagen geldig, tenzij ze als vast zijn aangemerkt voor een specifieke periode op grond van een schriftelijke offerte of schriftelijke verkoopaanvaarding die is afgegeven of geverifieerd door een functionaris of ander bevoegd personeel van Ons Bedrijf. Een prijs die voor een bepaalde periode als vast is aangemerkt, kan door Ons Bedrijf worden herroepen als de herroeping schriftelijk is en naar de Koper wordt verzonden voordat een schriftelijke aanvaarding van de prijs door Ons Bedrijf is ontvangen. Alle prijzen en leveringen zijn F.O.B. verzendpunt. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren in het geval verkoopprijzen die lager zijn dan de vermelde prijzen zijn vastgesteld door overheidsvoorschriften.

5. TRANSPORT - Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf zijn oordeel gebruiken bij het bepalen van vervoerder en routering. In beide gevallen is Ons Bedrijf niet aansprakelijk voor vertragingen of buitensporige transportkosten als gevolg van zijn selectie.

6. VERPAKKING - Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf alleen voldoen aan de minimale verpakkingsnormen voor de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door de koper gevraagde speciale verpakking, belading of versteviging zijn voor rekening van de koper. Alle kosten van verpakking en verzending van de speciale apparatuur van de koper zijn voor rekening van de koper.

7. BETALINGSVOORWAARDEN - De korting is alleen van toepassing op de gefactureerde waarde van het materiaal (niet op belastingen of vrachtkosten). Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling of voldoende zekerheid voor de goederen te eisen als de financiële toestand van de koper dit rechtvaardigt, zoals bepaald door ons bedrijf. Als de koper de betaling niet uitvoert in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst of een nevenovereenkomst, of niet voldoet aan de bepalingen hiervan, kan ons bedrijf, naar eigen keuze (en naast andere rechtsmiddelen), elk niet-verzonden deel van deze bestelling annuleren . Koper blijft aansprakelijk voor alle onbetaalde rekeningen.

8. BELASTINGEN EN IMPORT/EXPORT LICENTIES - Prijzen zijn exclusief belastingen.Belastingen worden door de koper betaald op factuur van ons bedrijf, tenzij de koper een geldig vrijstellingscertificaat overlegt dat acceptabel is voor de belastingdienst of tenzij het ons bedrijf bij wet verboden is om genoemde belastingen van de koper te innen. Import- of exportvergunningen moeten door de koper worden veiliggesteld.
9. TITEL EN RISICO VAN VERLIES - Levering aan vervoerder geldt als levering aan Koper, en daarna gaat het risico van verlies of beschadiging over op Koper. Elke claim van de koper met betrekking tot schade tijdens verzending of levering moet rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend. Alle vorderingen van de Koper tegen Ons Bedrijf voor tekorten of schade die zich voordoen voorafgaand aan een dergelijke levering aan de vervoerder, moeten binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend en vergezeld gaan van de originele transportfactuur ondertekend door de vervoerder, waarin wordt vermeld dat de vervoerder de goederen van Ons Bedrijf heeft ontvangen in de geclaimde toestand. Niettegenstaande de overdracht van het risico van verlies aan de Koper, blijven de eigendomsrechten op en het eigendomsrecht op de goederen die hieronder worden verkocht bij Ons Bedrijf totdat alle betalingen hieronder, inclusief vertraagde betalingen die blijken uit notities of anderszins, rente, boekkosten en advocatenhonoraria, zullen zijn gemaakt in contanten, en de Koper stemt ermee in alle handelingen te verrichten die nodig zijn om een ​​dergelijk recht en titel in Ons Bedrijf te perfectioneren en te behouden.

10. RETOURZENDING VAN PRODUCTEN - Goederen kunnen niet worden geretourneerd en bestellingen die eenmaal door ons bedrijf zijn geaccepteerd, kunnen niet worden geannuleerd, behalve met schriftelijke goedkeuring van ons bedrijf. Op maat gesneden artikelen en speciale bestellingen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij is vastgesteld dat dit ten onrechte is verstrekt door ons bedrijf. Klanten die goederen retourneren, zijn verantwoordelijk voor vrachtkosten.

11. OVERMACHT - Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit of bijgedragen hebben door overmacht; handelingen van Koper, civiele of militaire autoriteit, inclusief loon- en prijscontroles; branden; oorlog; opstand; vertragingen in het transport; gebrek aan of onvermogen om grondstoffen (inclusief energiebronnen), componenten, arbeid, brandstof of voorraden te verkrijgen; of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van Ons Bedrijf, al dan niet vergelijkbaar met het voorgaande. Indien bepaalde hoeveelheden worden beïnvloed en andere hoeveelheden niet, zullen de getroffen hoeveelheden worden geëlimineerd zonder aansprakelijkheid, maar de overeenkomst blijft onaangetast. Ons Bedrijf kan tijdens een periode van tekorten als gevolg van een van de genoemde oorzaken zijn levering van dergelijke grondstoffen verdelen onder zijn verschillende gebruikers ervan op elke manier die ALLE Bedrijven redelijk en redelijk achten. Ons bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor speciale of gevolgschade voor enige vertraging om welke reden dan ook.

12. REDELIJKE VERGOEDINGEN VAN DE ADVOCAAT - In het geval dat een rechtszaak of andere procedure wordt aangespannen voor het terugvorderen van de aankoopprijs, of een onbetaald saldo, of de schending door de Koper van een hierin vervatte voorwaarde, zal de Koper aan Ons Bedrijf betalen, naast enige schadevergoeding wettelijk bewezen, redelijke advocatenhonoraria en incassokosten.

13. AANSPRAKELIJKHEID - Ons bedrijf is niet verantwoordelijk, verplicht of aansprakelijk voor enig letsel of schade die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van zijn producten, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere producten, voortvloeiend uit de aanvaarding van deze bestelling. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in het geleverde gewicht of de geleverde hoeveelheid, tenzij de koper binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de verzending een claim indient en vergezeld gaat van de originele transportfactuur die is ondertekend door de vervoerder en waarin wordt vermeld dat de vervoerder de goederen van ons bedrijf in de staat heeft ontvangen. beweerde. Als een dergelijke tijdige claim door de koper wordt ingediend en de claim door ons bedrijf als geldig wordt beschouwd, kan ons bedrijf zijn verantwoordelijkheid nakomen door ofwel de hoeveelheid te verzenden die nodig is om de tekortkoming te verhelpen, of, naar keuze van ons bedrijf, de koper te crediteren met de factuur prijs van het gebrek.

14. GARANTIE - Alle goederen die door ons bedrijf worden verkocht, zijn aan de koper gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap en vervaardigd in overeenstemming met de industrienormen.De voorgaande garantie is niet overdraagbaar en vervangt en sluit alle andere garanties uit die hierin niet uitdrukkelijk zijn uiteengezet, expliciet of impliciet van rechtswege of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid Geen agent, werknemer of vertegenwoordiger van Ons Bedrijf heeft de bevoegdheid om Ons Bedrijf te binden aan enige verklaring, bevestiging of garantie met betrekking tot de goederen en een dergelijke verklaring, bevestiging of garantie wordt niet geacht een onderdeel van de basis van deze overeenkomst te zijn geworden en is niet-afdwingbaar. Elk beweerd defect in materiaal of vakmanschap wordt geacht door de Koper te zijn opgeheven, tenzij dit schriftelijk bij Ons Bedrijf is ingediend binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum waarop de goederen door de Koper zijn ontvangen.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk onder de voorgaande garantie als enig verlies of schade wordt veroorzaakt door onjuiste toepassing of gebruik van de goederen. Ons bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het ontwerp van de goederen en geeft geen garantie met betrekking tot een dergelijk ontwerp. Deze garantie vervangt en sluit alle andere garanties uit, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid.

15. VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgverliezen, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit de verkoop, behandeling of gebruik van de goederen, of uit enige andere oorzaak die daarmee verband houdt. De aansprakelijkheid van ons bedrijf, in ieder geval, inclusief voor claims wegens schending van garantie of nalatigheid, is uitsluitend beperkt, naar keuze van ons bedrijf, tot de vervanging van goederen die niet voldoen aan deze overeenkomst, de terugbetaling van of creditering van de koper met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van dergelijke goederen, dan wel het repareren of doen herstellen van de goederen. Als Ons Bedrijf de teruggave van de goederen verzoekt, zullen de goederen opnieuw aan Ons Bedrijf worden geleverd in overeenstemming met de instructies van Ons Bedrijf. De rechtsmiddelen in deze paragraaf vormen het enige verhaal van de Koper tegen Ons Bedrijf voor schending van een van de verplichtingen van Ons Bedrijf, of het nu gaat om garantie of anderszins. Zolang Ons Bedrijf te goeder trouw inspanningen levert om een ​​inbreuk te corrigeren, worden de hierin voorziene rechtsmiddelen geacht te zijn voldaan.

16. SELECTIE - Koper verklaart dat de goederen die hieronder worden verkocht geschikt zijn voor het daadwerkelijke of beoogde gebruik en dat de Koper geen vertrouwen heeft gesteld op de vaardigheid of het oordeel van ons bedrijf bij het selecteren van geschikte goederen of materialen of bij het ontwerp van geschikte goederen en materialen. De Koper verklaart dat het gebruik en de installatie van de goederen zal gebeuren in overeenstemming met alle toepasselijke overheidsvereisten. De Koper zal Ons Bedrijf, zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en dochterondernemingen verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle kosten (inclusief advocatenhonoraria), schade en aansprakelijkheden die voortvloeien uit daadwerkelijke of vermeende claims die zijn ingediend of eventuele boetes die Ons Bedrijf heeft voorgesteld of beoordeeld voor een vermeende schending van een federale, leisteen of lokale wet, regel, regelgeving of norm, vanwege of in verband met enig gebruik van de goederen die hieronder worden geleverd.

18. ALGEMEEN - Ons bedrijf verklaart specifiek dat alle goederen die hieronder moeten worden geleverd, worden geproduceerd in overeenstemming met de vereisten van de Fair Labor Standard Act van 1939, zoals gewijzigd.

19. Volledige restitutie - We bieden volledige restitutie voor alle artikelen die defect of beschadigd zijn door onze schuld. Schade als gevolg van de schuld van de derde partij of de eigen schuld van de klant kan geen restitutie aanvragen.

20. Gedeeltelijke terugbetalingen - We bieden ook gedeeltelijke terugbetaling aan voor geretourneerde artikelen waarbij enkele originele onderdelen ontbreken. In een dergelijk geval kan de klant slechts een gedeeltelijke terugbetaling krijgen.

21. Verzendkosten: gratis verzending

22. We leveren alleen in de VS.
Snelle, betrouwbare verzending. We verzenden al onze voorradige contacten dezelfde dag dat ze besteld zijn.Onze snelle verzendservice betekent dat, zodra we uw bestelling hebben ontvangen, deze binnen 10-15 werkdagen bij u wordt afgeleverd in de VS

23 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van HONGKONG.

 

.